Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr ZSK/76 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Porządek debata podczas panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Chełm oraz grójecki

  Upoważnieni beneficjenci to: BANACH PIOTR Uslugi Remontowo – Budowlane Banach Piotr, Huta Szkła Okiennego KARA S.A. , „LENKO” S.A., ECO-MYJNIA Kamil Tuchelman, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , BARON – Małgorzata Chodak-Rzym, Frey spółka jawna, JUKA EF Jerzy Kaniewski, Mobile Systems Sp. z o.o., REMOG POLSKA , Travel Rent Piotr Szumski, LGPRO Leszek Gawron, Zakład Elektroniki i Informatyki CHIP, DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą STUDIO FILMOWE PLUS TV DIANA KADŁUBOWSKA KRZYSZTOF KADŁUBOWSKI

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.