Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr RDH/94 9 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Pomiar jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele NaWykłady Wyjazdowe
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: proszowicki oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Nawieśniak Krzysztof Firma Remontowo – Budowlana, TAPETY GNASZYN S.A., Quasar Electronics, Profemed, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , „SPRZEDAZMAGAZYNOWA.PL” , Britenet , Credit Expert , HQWEB Barnaba Kujszczyk, MarketLab Sp. z o.o. , PLANYLEKCJI.PL , Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Biuro Plus L.A Koptyra Sp. J., RESURS Andrzej Radziszewski, Gmina Września

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.