Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr UFW/54 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Porządek debata w czasie spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele Na Konferencje w Karkonoszach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Jelenia Góra oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, POLIGAZ GDAŃSK Sp. z o.o., F.U. MOTO-GAZ Piotr Gębala, „, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , „RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka, Sławomir Owczarczyk, Audiofon spółka z o.o. , EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING , Inforsys SA, MI TEAM , Pulverit Polska Sp. z o.o., TravelPass Sp z o.o., ELDOM P.P.H.U. DOROTA PAŁUBICKA, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Karczewie, OneStep Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.