Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr ABU/56 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Rzeszowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie soli
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Skierniewice oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Inowrocławskie Zakłądy Chemiczne „SODA MĄTWY” S.A., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A., Bank PEKAO SA, Zakład Produkcyjno-Handlowy ADER , Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” , „Passage Cosmetics Laboratory” Paweł Gwardys, Arso Polański Sp. z o.o., DocLearn Sp. z o.o. , Internetowy Dom Mediowy , MK Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MK Web Spółka Komandytowa, PROINTEGRA Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Gmina Miejska Głogów, Turbokolor , Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.