Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr REK/26 2 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Spójności

Agenda dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Jurze
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gorlicki oraz chojnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: MARIUSZ KOSIBA UNI-TYNK, „Polmięs” Zakłady Mięsne we Wrocławiu S.A., Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Zbigniew Wolski, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , „ICOM MEDIA” , CAPITAL PM , CIWITE , Irga Ryszard Grzankowski, Netkom Sp. z o.o., RETORIA , VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Actum s.c. M. Klusek, D. Mankiewicz, G. Frankowski, Wspólnicy: Monika Klusek, Dariusz Mankiewicz, Grzegorz Frankowski, Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET” , T.U.H.GRZESIAK

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.