Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr WRU/36 6 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Europejskiego Trustu Oświatowego

Program debata w czasie spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shanghai ZZ-Adorning Co. Ltd., MENNICA PAŃSTWOWA S.A., Zakłady Grabarskie „SKOTAN” S.A., PPHU RAMCO Produkcja termometrów i lusterek, UPC Polska Sp. z o.o. , „INTOP Tarnobrzeg” , 6MEDIA , FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „3B” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ BARSZNICA, DARIUSZ BARSZNICA, PIOTR BARSZNICA, GTX Hanex Plastic Sp z o.o., Metal Expert Spólka Komandytowo-Akcyjna, POLCOLORIT , Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , CPC Group , MGGP Aero Sp. z o.o., „Wójcik” Jadwiga Wójcik

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.