Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr HKIJ/39 4 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Łodzi
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Działalność prawnicza
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Jelenia Góra oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne POLKON Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A., ERG Kłobuck S.A., P.H.U.”TARMED”S.C. Sklep Medyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie , „TUGEB POLBUD” , Apator Rector , ECM Group Polska Sp. z o.o., Kolporter Info , MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SP. Z O.O., SuperMemo World sp. z o.o., Wydawnictwo M Sp. z o.o. , Fabryka e-biznesu sp. z o.o., NOVO SoftNet Sp. z o.o., „TT-Thermo King” –

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.