Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ARL/56 7 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Amerykańskiego Trustu Spójności

Plan dyskusja podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Karkonoszach
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rypiński oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Goleniowskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „BEFARED” S.A., Firma BOROŃ sp. z o.o., Asocjacja Techniczna „MIKROPOL” Sp. z o.o. , SGT S.A. , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor, K.B.M. Investments , Oxygen Media Admar Group Izabela Maruszewska, PLUM , Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, BMT International Sp. z o.o., Ferma OLDAR Aleksandra Dębska, RS PLAST

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.