Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr MAF/21 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Kursy w Karpaczu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chrzanowski oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Cementownia „Nowa Huta” S.A., Blachownia Holding S.A., METALEX Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC” , KOMAX Jacek Kosiorek , Bank Domów , Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, Handlostacja.pl Sp. z o.o. , MT PROJEKT, POWER MEDIA , Ultratech Sp.z o.o., Kaprin sp. z o.o., Promesa Plus , Automobilklub Rzemieślnik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.