Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr BFP/89 2 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Konferencje w Mikołajkach
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFABET – STALOWA WOLA” Sp. z o.o. , MBULANS – literatura i sprzęt medyczny, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC , BizIn , F.P.H. „POŁONINY” Tomasz Bocheński, Inforsys SA, NAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O., Softhus Sp. z o.o., Valdi-Ceramika Sp. z o.o., INBOOK S.A., MT Partner S.C., WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.