Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr TYZ/49 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Pomiar efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sępoleński oraz lubliniecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta „OŁAWA” S.A., Elektrociepłownia KRAKÓW S.A., Auto Gaz Serwis, Ramed, Retkińska TV-Kablowa , „COMMUNITY” , Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME , Fundacja Edukacji Ekonomicznej, KARLIK ELEKTROTECHNIK , Młyny Szczepanki sp. z o.o., TechnoBoard Sp. z o.o., Training Media Group Alicja Staniszewska, LASERSTAR sp. z o.o. sp. k., OTS Mirosława Sarnowska, Katarzyna Sobieska i Cezary Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TECHMAT s.c.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.