Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr ZAT/71 4 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Spójności

Porządek debata podczas warsztatu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Warsztaty w Poznaniu
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność prawnicza
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Grudziądz oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Naki Jewelry Co. Ltd., Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych „DOLPAKART” S.A., Auto-Gaz MAK, „SATKABEL” Sp. z o.o. , Ratajska Telewizja Kablowa „ELSAT” Sp. z o.o. , „METROX-PLAST” Sp. z o.o., ALUPROF S.A., E-PL GROUP , KOLPORTER INFO , Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Surfland Systemy Komputerowe SA , Termo Eko Energia sp. z o.o., Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o., NeumannBrown Spółka Komandytowa, Europejski Bank Inwestycyjny

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.