Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr AGU/19 1 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Kursy w Łodzi
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opoczyński oraz sanocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Szczeciński Przemysł Drzewny S.A., Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Bytom S.A., Walcownia Metali „ŁABĘDY” S.A., Przedsiębiorstwo handlowe „STANCHEM”, Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” , Ambiton , Ekobenz sp. z o.o, HR- SERWIS.PL , MIND4YOU , Plasma SYSTEM S.A., THINKBOX Zbigniew Szatkowski, Firma TU-BIS Mariusz Krzemień, MDM , Eurosense Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.